MiiTao蜜桃社20180228Vol096露西Lucy49P

MiiTao蜜桃社20180228Vol096露西Lucy49P

《别录》曰∶猪肉治狂病。 按《独异志》云∶唐太宗苦气痢,众医不效,下诏访问。

火炙摩之,取热气透肉。状似虎而小,白面团头,自惜其毛采。

鸡屎醴∶《普济方》云∶治鼓胀,旦食不能暮食。 上下飞鸣,以音感而孕,以视而抱。

郭璞云∶猪自为牝牡而孕也。案∶《尔雅》谓鹊、之丑,其飞也,敛足竦翅也。

水四升,煮一升半,分温两服。其鸣若曰“不如归去”。

用黄鹰屎白一钱,密陀僧一两,舶上硫黄一分,丁香二十一个,为末。吴瑞曰∶食驴肉,饮荆芥茶,杀人。

Leave a Reply