yy6080影院在线午夜理论

yy6080影院在线午夜理论

 独语者,即谵语也。按∶肯堂之议诚当矣。

 由此推之,可知大便硬者,不论在阴在阳,凡脉弱皆不可轻下也。急下者,任脉循面入目,督脉上系两目中央,诸脉皆属于目,而人之精神注焉,是以宜急下也。

沈明宗曰∶此正阳明之正脉也。 程知曰∶汗后恶寒,则为荣卫俱虚;汗后不恶寒但发热,则为津干胃实,故有调胃通津之法。

太阴之为病,腹满而吐,食不下,自利益甚,时腹自痛,若下之,必胸下结硬。上条不言脉,此言脉者,补言之也。

庶两勿羁縻,阴阳相和,否转为泰矣。一云∶如疟状,一云∶往来寒热休作有时。

阳微怫郁,其身必痒,以无阳气,不能宣发作汗故也。浓朴倍大黄,是气药为君,名大承气;大黄倍浓朴,是气药为臣,名小承气。

Leave a Reply