Rosimm第2850期性感内衣美女居家床上秀傲人豪乳浑圆翘臀撩人姿势诱惑50PROSI写真

Rosimm第2850期性感内衣美女居家床上秀傲人豪乳浑圆翘臀撩人姿势诱惑50PROSI写真

曾治一六七岁幼女,病温半月不愈。 或因常常呕吐,或因多食生冷及硬物,或因怒后饱食,皆可致肠结,其结多在十二指肠及小肠间,有结于幽门者。

 此方书所谓引火归原之法也。即其方略为加减,又服十余剂,全愈。

仲师当日未言治法,而愚思此证当用酸敛之药以止其汗,凉润之药以复其液,宣通之药以利其咽,汇集为方,庶可奏功。至煎渣再服时,亦送服马钱子末二分。

若仓猝不暇作丸<篇名>19.答金××问治吐血后咳嗽法详观病案,知系因吐血过多,下焦真阴亏损,以致肾气不敛,冲气上冲。服之,其质不化,药力难出,且虽为蛤壳,而实则介虫之甲,其性沉降,达表之力原甚微,借以消肉上之起粟似难奏功。

况养气为酸素,醋味至酸,其含养气颇多,以之喷灭红之铁,醋中之养气亦尽归铁中。由斯知阴阳偏盛则人病,阴阳平均则人安,阴阳相维则人生,阴阳相离则人死。

自言其少时恃身体强壮,恒于冬令半冰半水之中捕鱼。此肺劳之证,多发于寒凉之时也。

Leave a Reply